Skip to content

Felhasználási feltételek

Jelen Felhasználási Feltételek megnevezésű dokumentum Transport Media Kft. (székhely: 2800 Tatabánya,Szent Borbála tér 6. 1.em, cégjegyzékszám: 11-09-027006, adószám: 26750633-2-11, továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett fleethero.net Weboldal (továbbiakban: Weboldal) működésének, és a rajta keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének szabályait, a Üzemeltető és a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe vevők (továbbiakban: Felhasználó, Üzemeltető és Felhasználó együtt „Szerződő Felek”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Weboldal, mint zárt felhasználói csoportok számára működő céginformációs weboldal lehetővé teszi a Felhasználói számára fuvarszervezéshez kapcsolódó információk megosztását. Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével – azaz a Weboldal bármely szolgáltatásának igénybe vételével illetve a Weboldal megtekintésével – a Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat valamennyi rendelkezését visszavonhatatlanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

I. Általános feltételek

 1. Jelen Felhasználási Feltételek megnevezésű dokumentum magyar és angol nyelven készült. A jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozó bármely szerződés lehetséges szerződéskötési nyelve a magyar és az angol.
 2.  Felhasználó a Weboldal megtekintésére ingyenesen jogosult, azonban néhány szolgáltatás igénybe vétele ingyenes regisztrációhoz kötött.
 3. Jelen Felhasználási Feltételek a Weboldalon kerülnek közzétételre, azok bárki számára elérhetők.
 4. Jelen Felhasználási Feltételek alapján Üzemeltető és Felhasználó között létrejövő bármely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Üzemeltető nem rögzíti.
 5. Jelen Felhasználási Feltételek általános szerződési feltételnek minősülnek a Ptk. szerint. Üzemeltető fenntartja magának a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosításának jogát. A változások a Weboldalon történő hozzáférhetővé tétellel válnak hatályossá, amelyet a Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével kifejezetten tudomásul vesz.
 6. Üzemeltető a Felhasználó vagy egyéb harmadik személy által a Weboldalon közzétett tartalmak tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, ezért Üzemeltető a feltöltött információ, anyag vagy egyéb tartalom tartalmáért és egyéb tulajdonságáért nem tartozik felelősséggel.
 7. Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Szerződő felek kikötik a magyar jog alkalmazását, és a magyar bíróság joghatóságát. Szerződő felek kikötik továbbá a járásbíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság, a törvényszékek hatáskörébe tartozó ügyekben a Tatabányai Törvényszék illetékességét.

II. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei a Weboldal használatával kapcsolatban

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felelős azon károkért, amelyek a jelen pontban meghatározott, rajta kívül álló okokból következtek be.

 1. Jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak Felhasználó által történő megszegése esetén az Üzemeltető jogosult egyoldalúan, további indokolás nélkül, Felhasználó tájékoztatása mellett Felhasználó regisztrációját törölni.
 2. Felhasználó köteles a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő más felhasználókkal a Weboldalon keresztül folytatott kommunikáció során is a jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével eljárni, így különösen Felhasználó nem valósíthat meg olyan cselekményt, amely más felhasználónak vagy egyéb harmadik személynek a Polgári törvénykönyvben rögzített személyiségi jogát sérti vagy csorbítja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen esetekben kizárólag ő tekinthető felelősnek, Üzemeltető felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.
 3. Felhasználó jogosult a Weboldal más Felhasználójának tevékenységét értékelni a Weboldalon leírtak szerint. Ennek során Felhasználó köteles jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint eljárni, különös tekintettel az előző, 3. pont rendelkezéseire.
 4. A Weboldal az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, az azon található „Fleethero” logó, valamennyi grafikai, szerkezeti elem, bármely formában – különös tekintettel azok kereskedelmi forgalomban, vagy egyéb üzletszerű gazdasági tevékenység keretében történő – használatára kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor.
 5. Üzemeltetőt megilleti továbbá a Weboldalon található összes információ és adat összessége (Adatbázis) tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt adatbázisok előállítóinak védelme. Az Adatbázisnak vagy egy részének nyilvánosságra hozatalához vagy azokról másolat készítéséhez minden esetben Üzemeltető hozzájárulása szükséges. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felelős azon károkért, amelyek a jelen pontban meghatározott, rajta kívül álló okokból következtek be.
 6. Felhasználó kijelenti és szavatol azért, hogy cselekvőképes, a Weboldalon keresztül elérhető általa igénybe venni kívánt szolgáltatás vagy termék megszerzésére irányuló szerződés megkötésére a saját, illetve az általa jogszabály vagy meghatalmazás útján jogosult személy képviseletében jogosult.
 7. Üzemeltető nem minősül szerződő félnek bármely, Felhasználó és harmadik személy, illetve több Felhasználó között létrejött olyan szerződés kapcsán, amely a Weboldal szolgáltatásainak bármely formában történő igénybe vétele kapcsán jött létre, ezáltal nem terheli őt az ilyen szerződésből eredő bármely igényért helytállási kötelezettség, különös tekintettel a szerződésből eredő szavatossági, jótállási valamint kártérítési igényekre. Az ilyen jellegű szerződésekre jelen Felhasználási Feltételek hatálya csak annyiban terjed ki, amennyiben a Felhasználási Feltételekben kifejezetten említésre kerül.
 8. Üzemeltető – tekintettel arra, hogy nem tekinthető szerződő félnek Felhasználó és harmadik személy között létrejövő szerződésben – nem tartozik helytállási kötelezettséggel harmadik személy által a Weboldalon keresztül hirdetett bármely termék vagy szolgáltatás jellemzői tekintetében, illetve azzal kapcsolatban, hogy a harmadik személy által rendelkezésre bocsátott termék, vagy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel-e Felhasználó elvárásainak.
 9. Felhasználó az olyan szerződések tekintetében, amelyeket a Weboldal másik felhasználójával vagy egyéb harmadik személlyel köt, és az adott szerződés kapcsolódik a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokhoz, köteles ezen szerződések létrejötte és teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően eljárni és szerződésszerűen teljesíteni, így különösen köteles az őt az ilyen szerződés alapján terhelő fizetési kötelezettségnek eleget tenni. Ezen szabályok betartását Üzemeletető nem köteles ellenőrizni, azonban amennyiben Felhasználó ezen előírásba ütköző tevékenysége tudomására jut, úgy jogosult felhasználó regisztrációját további indokolási kötelezettség nélkül törölni.
 10. Felhasználó bármely, jelen Weboldal használatával kapcsolatban Üzemeltetővel fennálló jogviszonyából eredő követelését kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult engedményezni.
 11. Üzemeltető a részére a Weboldal működésével és a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat a Felhasználási Feltételek alján található elérhetőségeken fogadja. A panaszok kivizsgálása a jogszabályban meghatározott határidőn belül történik. A kivizsgált panaszok ügyében tájékoztatást Felhasználó részére Üzemeltető elektronikus úton küld.
 12. Üzemeltető magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.
 13. Felhasználó a Weboldalt előzetes regisztráció nélkül megtekintheti, a Weboldalon megtalálható egyes funkciók azonban kizárólag a regisztrációt követően érhetők el felhasználó részére.
 14. Felhasználó által megadott név, hirdetési cím, hirdetési szöveg nem tartalmazhatja harmadik személy lakcím adatait, telefonszámát, e-mail címét, URL címet valamint obszcén vagy provokatív kifejezést.
 15. A Felhasználó által választott jelszó nem tartalmazhatja harmadik személy lakcím adatait, telefonszámát, e-mail címét, URL címet valamint obszcén vagy provokatív kifejezést.
 16. Felhasználó köteles a választott jelszó titkosságát megőrizni. Amennyiben Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi, az ebből eredő bármely kárért Üzemeltető a felelősségét kifejezetten kizárja.
 17. A Weboldal használata során Felhasználó számára biztosított az adatbeviteli hibák javítása. Erre a Weboldalon meghatározott módon kerülhet sor. Továbbá a Weboldalon megtalálhatóak a szerződéskötéshez szükséges technikai lépések is.
 18. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó fogyasztói jogvita esetén jogosult a területi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulni.

III. Tartalmak feltöltésére vonatkozó szabályok

 1. Felhasználó a Weboldalra kizárólag a Weboldal profiljához kapcsolódó szolgáltatással kapcsolatos tartalmakat jogosult feltölteni. Minden, az előzőekben megnevezett tartalmakhoz képest eltérő tartalom elutasítására és törlésére Üzemeltető Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult. Ezen rendelkezés megfelelően alkalmazandó a Felhasználó által elhelyezett kommentekre is.
 2. Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmakat Üzemeltető ellenőrizheti, azonban erre nem kötelezhető. Nem köteles Üzemeltető felkutatni olyan információt vagy adatot, amely bármely jogsértő cselekményre utal.
 3. A tartalmak feltöltésére vonatkozó szabályok kiterjednek a Weboldalon Felhasználó vagy harmadik személy által elhelyezett hirdetésekre, amennyiben Üzemeltető ilyen hirdetések elhelyezését lehetővé teszi:
 4. Tilos az olyan tartalom feltöltése, amely:
 • jogszabálysértést valósít meg, illetve a jó erkölcsbe ütközik.
 • bűncselekményt valósít meg.
 • Üzemeltető vagy harmadik személy jó hírnevét, valamint egyéb személyhez fűződő jogait sérti vagy erre irányul.
 • Üzemeltető vagy harmadik személy üzleti titkát sértené.
 • obszcén vagy trágár kifejezést tartalmaz.
 1. Tilos olyan tartalmak feltöltése, amelyek a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglalt tilalomba ütközne, különös tekintettel az alábbiakra:
 • erőszakos, személyes vagy közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklám
 • szexuális szolgáltatás reklámja
 • olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.
 • megtévesztő reklám közzététele
 • fegyver, lőszer, robbanóanyag vagy a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja.
 • dohánytermék közvetlen vagy közvetett reklámja
 • gyermek illetve fiatalkorúak szerencsejátékban történő részvételére buzdító reklám
 • alkoholtartalmú reklám közzététele a Weboldal nyitó oldalán
 • más vállalkozás cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevét sérti,
 • összetévesztésre vezet a reklámozó és az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás, illetve annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése között,
 • más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevéből adódó tisztességtelen előnyszerzésre vezet, más vállalkozás áruja, illetve annak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. §-ában rögzített jellemzői utánzásának tilalmát sérti.
 1. A feltöltött tartalmak valódiságáért kizárólag Felhasználó felelős. Felhasználó felelős továbbá azért, hogy a feltöltött vagy közzétett tartalom nem sérti jelen dokumentum rendelkezéseit vagy a jogszabályi rendelkezéseket. Üzemeltető felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.
 2. Tilos bármilyen olyan tartalom feltöltése, amely a Weboldal rendeltetésszerű működését veszélyeztetheti, különös tekintettel a Weboldal által használt szerver működését befolyásoló tartalmakra, szoftverekre.
 3. A Weboldalon kizárólag magyar és angol nyelven helyezhető el tartalom.
 4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adott tartalmak elhelyezését illetve a tartalmak – beleértve a különböző Felhasználók által feltöltött tartalmakat is – sorrendjét az Üzemeltető határozza meg. Felhasználó ezen jogáról kifejezetten lemond.
 5. Tilos az olyan tartalom elhelyezése, amellyel harmadik személyt szerzői és kapcsolódó, valamint iparjogvédelmi joga alapján megillető védelembe ütközne. Tilos továbbá különösen olyan fényképfelvétel feltöltése, amely más internetes oldalról vagy katalógusból származik és azokat nem Felhasználó készítette. Ezen tartalmakat Üzemeltető a tudomásszerzést követően előzetes értesítés nélkül jogosult törölni. Üzemeltető ezen jogok megsértéséért való felelősségét ezúton kizárja.
 6. Üzemeltető jogosult Felhasználót a tartalom módosítására indoklás és egyéb magyarázat nélkül felszólítani. Ennek elmaradása esetén is jogosult Üzemeltető a tartalmat további indoklás vagy egyéb magyarázat nélkül törölni.

IV. Személyes adatok védelme

 1. A személyes adatok védelmét, és ehhez kapcsolódóan a Szerződő felek jogait és kötelezettségeit jelen Felhasználási Feltételeken túl az Adatvédelmi nyilatkozat valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény szabályozza.
 2. Felhasználó a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével kijelenti, hogy az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, a személyes adatainak az abban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján, az ott meghatározottak szerint a számlázáshoz szükséges adatokat kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés célja egyébként megszűnt.
 4. Üzemeltető megteszi a szükséges intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében.

V. Regisztráció a Weboldalon

 1. Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatait köteles a Weboldal erre biztosított felületén megadni: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, jelszó, e-mail cím (személyes adatok), valamint cégnév, ország, irányítószám, város, utca, házszám, adószám (céges adatok).
 2. A regisztrációról Üzemeltető Felhasználó részére azt általa a regisztrációkor megadott e-mail címre visszaigazolást küld.
 3. Felhasználó által a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételére kizárólag előfizetést követően, azonban díjmentesen kerülhet sor.

 

A Weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:

Transport Media Kft.

székhely: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér. 6. 1.em

cégjegyzékszám: 11 09 027006

nyilvántartó hatóság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

adószám: 26750633-2-11

 

A tárhely szolgáltató elérhetősége:

Név: Kinsta Inc.

Levelezési cím: Attn: Privacy and Data Protection Team
9 E. Loockerman St., Suite 311
Dover, DE 19901

Felügyeleti és egyéb szervek, szervezetek elérhetőségei:

Gazdasági Versenyhivatal:
Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala:
H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500; Fax: 36 1 468 0680
E-mail cím: info@nmhh.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei http://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)